Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju - 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 2 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. Suradnik u suradničkom zvanju viši asistent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

5. Doktorand u suradničkom zvanju asistent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti. 

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

4. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

5. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

6. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu “Strukturiran ekološki uzgoj primjenom autonomnih robota u staklenicima – SPECULARIA” - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine s punim radnim vremenom.

7. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije za rad na HRZZ projektu „Modeliranje i praćenje iskustvene kvalitete imverzivnih višemedijskih usluga u 5G mrežama  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine s punim radnim vremenom.

8. Suradnika u suradničkom zvanju viši asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto viši asistent u Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije za rad na HRZZ projektu „Elektromagnetske strukture za nadolazeće generacije komunikacijskih sustava“ IP2018-01-9753 – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. travnja 2023. godine s punim radnim vremenom.

9. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave za potrebe projekta „Hiperheurističko oblikovanje pravila raspoređivanja - HyDDRa” – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine s punim radnim vremenom.

Natječaj za radno mjesto pod točkom 9. raspisuje se u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2021-02).

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj pod točkom 9. moraju ispunjavati sljedeće:

Obavezni uvjeti:

  • završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

1. životopis

2. presliku diplome o završenom studiju

3. dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija

4. dokaz o državljanstvu

 

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj za radna mjesta pod točkama 1. – 7. i 9. su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,  60/15 i 131/179) i Statuta Fakulteta.

Pristupnici koji se prijavljuju na natječaj za radno mjesto pod točkom 8. su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 112/22) i Statuta Fakulteta.

 

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

vi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu      

natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti