Natječaj za izbor na radna mjesta

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radna mjesta:

1. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / menadžer za transfer tehnologija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz  probni rad od šest mjeseci
 

 2. Radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik / tehnički suradnik u Centru za  potporu istraživanju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od dva mjeseca.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja.

Više o radnim mjestima u nastavku obavijesti.

 

      

1. Položaj I. vrste – voditelj odjeljka / menadžer za transfer tehnologija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od šest mjeseci

Uvjeti:
- VSS
- znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
- najmanje jedna godina radnoga staža na sličnim poslovima

2. Radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik / tehnički suradnik u Centru za potporu istraživanju – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od dva mjeseca
       
Uvjeti:
- SSS
- znanje engleskoga jezika u govoru i pismu
- najmanje jedna godina radnoga staža na sličnim poslovima

Svi kandidati dužni su uz prijavu na natječaj priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi i potpisanu izjavu – izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o znanju engleskoga jezika i dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO).

S kandidatima će se prema potrebi provesti testiranje znanja iz poznavanja propisa djelokruga radnog mjesta za koje su podnijeli prijavu, testiranje znanja engleskoga jezika te psihologijsko testiranje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, na temelju posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta, preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu posao@fer.hr

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr

   

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti