Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine s punim radnim vremenom.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjeno računarstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine s punim radnim vremenom.

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,  60/15 i 131/179) i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune, nepravodobne i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti