Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju – 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u Zavodu za primijenjenu matematiku - 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

3. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

4. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroakustiku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

5. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

6. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine s punim radnim vremenom.

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,  60/15 i 131/179) i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti