Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta: 

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand  – 5 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 3 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti

1. Nastavnik  u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

3. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika.

4. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine s punim radnim vremenom.

5. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 4 godine s punim radnim vremenom.

6. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave za potrebe HRZZ projekta IP-2019-04-4333 „Hiperheurističko oblikovanje pravila raspoređivanja – HyDDRa“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 24 mjeseca.

7. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili prirodnih znanosti polje matematika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu „Učinkoviti sustavi za obradu signala namijenjeni programski definiranom radiju“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 24 mjeseca.  

8. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu IP-2018-01-6423 „Pouzdani kompozitni primjenski sustavi zasnovani na web uslugama“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. siječnja 2022. do 31. svibnja 2022. godine s punim radnim vremenom.

 

9. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina s punim radnim vremenom.

10. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina s punim radnim vremenom.

11. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu „Mjeriteljska infrastruktura za potporu inteligentnoj energetskoj mreži – INTELGRID“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 3 godine s punim radnim vremenom.

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14,  60/15 i 131/179) i Statuta Fakulteta, a za radno mjesto pod točkom 3. i uvjete propisane Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja KLASA: 640-02/18-04/00145, URBROJ: 533-03-18-0001 od 30. kolovoza 2018. godine.

 

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Za radno mjesto pod točkom 3. pristupnici su dužni uz prijavu priložiti i životopis, presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti, dokaz o izboru u znanstveno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor. Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti