Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

  • Doktoranda u suradničkom zvanju asistent – 14 izvršitelja na određeno vrijeme do četiri godine.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta  “Razvoj Greyp platforme za mikromobilnost – GMP”.

2. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Renesansa teorije uzorkovanja – SamplingRenaissance”.

3. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Smart EC - dijagnostički sustav za ispitivanje metodom vrtložnih struja - SmartEC“.

4. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Algoritmi dubokog podržanog učenja za upravljanje rizicima – DREAM“.

5. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta "De novo sastavljanje genoma i metagenoma - SIGMA”.

6. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “DanuP-2-Gas: Inovativni model za potporu energetskoj sigurnosti i diversifikaciji u dunavskoj regiji kombiniranjem energije iz biomase s viškovima obnovljive energije - DanuP-2-Gas”.

7. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta "Hiperheurističko oblikovanje pravila raspoređivanja - HyDDRa”.

8. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Nova generacija poluvodičkih elemenata i integriranih sklopova za eru Interneta stvari - NexGenSemi”.

9. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Algoritamske konstrukcije kombinatornih objekata“.

10. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Matematička analiza i numeričke metode za višefazne sustave vođene difuzijom - MANDphy”.

11. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Elektromagnetske strukture za nadolazeće generacije komunikacijskih sustava - ELESECOM”.

12. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta "Pametne usluge usmjerene čovjeku u interoperabilnim i decentraliziranim okolinama Interneta stvari - IoT4us”.

13. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Robusno kodiranje strukturiranog svjetla za 3D oslikavanje u teškim uvjetima – 3D-CODING”.

14. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 34 mjeseca za potrebe projekta “Elektromagnetske strukture za nadolazeće generacije komunikacijskih sustava – ELESECOM”.

 

Natječaj za radna mjesta pod točkama 1.-12. raspisuje se u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2021-02), a pod točkama 13. i 14. u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2020-01).

 

Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće:

Obavezni uvjeti:

  • završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
  • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:

  • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
  • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

1. životopis

2. presliku diplome o završenom studiju

3. dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija

4. dokaz o državljanstvu

 

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koje se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti