Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand  – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,
4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječajima u nastavku obavijesti.

 

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

3. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

4. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo ili prirodnih znanosti polje matematika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu „Učinkoviti sustavi za obradu signala namijenjeni programski definiranom radiju“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 24 mjeseca.  

5. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina.

6. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku za potrebe projekta KK.01.1.1.04.0034 „Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 24 mjeseca.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti