Natječaj za radno mjesto na projektu:

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za radno mjesto:

  • Administrator projekta - stručnjak za pripremu i provedbu postupaka javne nabave u Centru za potporu istraživanju FER-a

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Administrator projekta - stručnjak za pripremu i provedbu postupaka javne nabave u Centru za potporu istraživanju FER-a, za obavljanje poslova vezanih uz pripremu i provedbu postupaka nabava na projektima Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada – SmartCityLight i Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila – EVBattPredtect – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme do 31. prosinca 2023. godine uz probni rad od tri mjeseca.

Obavezni uvjeti:

- VSS;
- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima nabave ili sličnim povezanim poslovima.

Svi kandidati dužni su uz prijavu priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu te dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu, kao i dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a).

Projekti EVBattPredtect (KK.01.1.1.07.0029) i SmartCityLight (KK.01.1.1.07.0032) sufinancirani su sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020 za Republiku Hrvatsku.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr
Za eventualna dodatna pitanja vezano uz natječaj ili radno mjesto obratite se e-mailom na mario.vasak@fer.hr

 

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti