Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

  1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
  2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand  – 4 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,
  3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti. 

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu fiziku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

3. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave za potrebe HRZZ projekta IP-2019-04-4333 „Hiperheurističko oblikovanje pravila raspoređivanja – HyDDRa“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 24 mjeseca.

4. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroakustiku za potrebe HRZZ projekta “Audio tehnologije u sustavima virtualne stvarnosti za primjenu u auralizaciji” (IP-2018-01-6308) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. prosinca 2022. godine. 

5. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije za potrebe HRZZ projekta “Elektromagnetske strukture za nadolazeće generacije komunikacijskih sustava” (IP-2018-01-9573) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. listopada 2022. godine. 

6. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje prirodnih znanosti, polje matematika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za primijenjenu matematiku za potrebe HRZZ projekta “Homogenizacija, redukcija dimenzije i strukturalna optimizacija u mehanici kontinuuma” (IP-2018-01-8904) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. rujna 2021. godine do 31. kolovoza 2022. godine. 

7. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina s punim radnim vremenom. 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti