Natječaj za radna mjesta na projektu

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za radna mjesta:

1. Administrator projekta u Centru za potporu istraživanju FER-a, za obavljanje poslova administracije na projektima Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada – SmartCityLight i Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila - EVBattPredtect – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme.

2. Stručnjak za pripremu i provedbu postupaka javne nabave u Centru za potporu istraživanju FER-a, za obavljanje poslova vezanih uz pripremu i provedbu postupaka nabava na projektima Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada – SmartCityLight i Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila – EVBattPredtect – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja na web stranici Fakulteta.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Administrator projekta u Centru za potporu istraživanju FER-a, za obavljanje poslova administracije na projektima Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada – SmartCityLight i Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila - EVBattPredtect – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme.
Obavezni uvjeti:
-VSS,  
-najmanje četiri godine radnog iskustva.

2. Stručnjak za pripremu i provedbu postupaka javne nabave u Centru za potporu istraživanju FER-a, za obavljanje poslova vezanih uz pripremu i provedbu postupaka nabava na projektima Inteligentna i modularna platforma za upravljanje i nadzor sustava javne rasvjete pametnog grada – SmartCityLight i Dinamička prediktivna zaštita integriteta baterije električnog vozila – EVBattPredtect – 1 izvršitelj na puno radno vrijeme.
Obavezni uvjet:
- najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima nabave ili sličnim povezanim poslovima.

Svi kandidati dužni su uz prijavu priložiti: životopis, dokaz o državljanstvu te dokaz o stručnoj spremi i radnom iskustvu, kao i dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a). Također je potrebno navesti na koje se radno mjesto prijavljuje (broj 1 ili broj 2). U slučaju prijave na oba radna mjesta, nije potrebno prijavu slati dvaput, već samo naznačiti da se radi o prijavi za oba mjesta.

Projekti EVBattPredtect (KK.01.1.1.07.0029) i SmartCityLight (KK.01.1.1.07.0032) sufinancirani su sredstvima EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj, putem Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020 za Republiku Hrvatsku.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti