Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme,

2. Suradnika u suradničkom poslijedoktorand  – 2 izvršitelja na određeno vrijeme,

3. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave za potrebe HRZZ projekta IP-2019-04-4333 „Hiperheurističko oblikovanje pravila raspoređivanja – HyDDRa“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 24 mjeseca.

3. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje društvenih znanosti, polje psihologija ili sociologija ili područje humanističkih znanosti polje filologija ili interdisciplinarne humanističke znanosti i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave za potrebe HRZZ projekta „Računalni modeli za predviđanje i analizu ličnosti na temelju teksta – PSYTXT“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 18 mjeseci.

4. Doktorand u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu „DECIDE – Distribuirano upravljanje za dinamičko gospodarenje energijom u složenim sustavima naprednih gradova“ – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine.

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja -  poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti