Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent – 2 izvršitelja na određeno vrijeme.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 4 godine za potrebe projekta “Robusno kodiranje strukturiranog svjetla za 3D oslikavanje u teškim uvjetima – 3D-CODING”.
2. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 34 mjeseca za potrebe projekta “Marine Robotics Research infrastructure network – EUMarineRobots”.

Natječaj se raspisuje za potrebe “Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”.
Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće:
Obavezni uvjeti:
-    Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
-    Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
Dodatni kriteriji:
-    Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
-    Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. životopis
2. presliku diplome o završenom studiju
3. dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija
4. dokaz o državljanstvu

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu
Prijava na natječaj za suradničko zvanje koje se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti