Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanje i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent - 3 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent  - 3 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent  - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. Stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.   

VIše o natječaju u nastavku obavijesti.

 

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.  

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.  

3. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.  

4. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina s punim radnim vremenom.

5. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 6 godina s punim radnim vremenom.

6. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 36 mjeseci s punim radnim vremenom za rad na projektu IoT – polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga Internet stvari s primjenom u poljoprivredi, KK.01.1.1.04.0108 u sklopu poziva “Ulaganje u znanost i inovacije”, voditeljica projekta prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko.

7. Doktorand u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 48 mjeseci za potrebe HRZZ projekta UIP-2019-04-3493 „Računalno projektiranje nanotranzistora temeljenih na novim 2D materijalima“, voditelj projekta doc. dr. sc. Mirko Poljak.

8. Stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za elektrostojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti