Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor - 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor - 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 1 izvršitelja na određeno s punim radnim vremenom,

4. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent - 1 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

5. Suradnika u suradničkom zvanju asistent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

6. Višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelja na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.   

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

 

1. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za primijenjeno računarstvo - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

2. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

4. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto redoviti profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, 

5. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje prirodnih znanosti, polje fizika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za primijenjenu fiziku - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,  

6. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,  

7. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,  

8. Nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto izvanredni profesor u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

9. Suradnik u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje prirodnih znanosti, polje matematika ili fizika ili područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. listopada 2020. godine do 30. lipnja 2022., a radi obavljanja istraživačkih poslova na HRZZ projektu PZS-2019-02-3055 ″Fraktalna svojstva bifurkacija dinamičkih sustava″, voditeljica prof. dr. sc. Vesna Županović,

10. Doktorand u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine, za rad na projektu  HRZZ-a UIP-2017-05-9066 „Učinkovita stvarnovremenska obrada brzih geoprostornih podataka“, voditelj izv. prof. dr. sc. Krešimir Pripužić,

11. Suradnik u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 28. veljače 2023. godine radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu KK.01.1.1.04.0056 “ZaCjel - Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu“, voditelj prof. dr. sc. Mario Vašak,

12. Viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura i na radno mjesto viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. 

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu  Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu  Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na  https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

 

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja -  poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti