Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent ili izvanredni profesor – 1 izvršitelj,

2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 21. listopada 2022. godine,

3. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent  - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  do 28. veljače 2023. godine.  

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave.

Više o natječajima u nastavku obavijesti.

1. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docent ili izvanredni profesor za područje tehničkih  znanosti, polje elektrotehnika u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj

2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 21. listopada 2022. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a IP-01-2018 „Crosperity – Platforma za satelitsko mjerenje elektromagnetskih zračenja“.

3. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih  znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 28. veljače 2023. godine, a za potrebe HRZZ projekta UIP-05-2017 „Matematička analiza i numeričke metode za višefazne sustave vođene difuzijom“.  

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu
Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na
https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za doktoranda i suradnika podnose se prema dokumentu
Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na
https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja  – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti