Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto:

1. Položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi / voditelj Financijske službe – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci  

Rok prijave na natječaj je 15 dana nakon objave.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Položaj I. vrste – rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi / voditelj Financijske službe – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci  

Uvjeti:
- VSS, područje društvenih znanosti - polje ekonomija
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu  
- najmanje pet godina radnog staža na sličnim poslovima

Svi kandidati dužni su uz prijavu na natječaj priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o znanju engleskog jezika, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO) i potpisanu izjavu – izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb.  

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati bit će obaviješteni u roku od 10 dana od donošenja odluke o izboru objavom na internetskoj stranici www.fer.hr                                                

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti