Natječaj za izbor na radno mjesto

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor na radno mjesto:

1. Voditelja službe za odnose s javnošću / položaj I. vrste – voditelj odjeljka – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.  

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana nakon objave natječaja.

 

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

Uvjeti:    
- VSS
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu  
- najmanje tri godine radnog staža ili iskustva na sličnim poslovima

Opis poslova i zadataka:
- organizira rad Službe za odnose s javnošću;
- provodi komunikaciju te odnose s medijima i javnošću;
- priprema prijedloge priopćenja za javnost te izvješća i analize iz područja odnosa s javnošću;
- uređuje internetske i društvene stranice Fakulteta;
- uređuje periodičke publikacije Fakulteta;
- obavlja i druge poslove po nalogu Uprave Fakulteta i glavnoga tajnika.

 

Pristupnici su dužni uz prijavu na natječaj priložiti životopis, dokaz o državljanstvu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o znanju engleskog jezika, dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO) ili iskustvu na sličnim poslovima (potvrda poslodavca o vrsti poslova ili preslika rješenja o rasporedu ili Ugovora o radu) i potpisanu izjavu – izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb.  

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti