Natječaj za izbor u zvanje i na radno...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor:

1. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na projektu HRZZ-a IP-1-2018 „Nova generacija poluvodičkih elemenata i integriranih sklopova za eru Interneta stvari“ i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 11. listopada 2022. godine.


Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika na projektu HRZZ-a IP-1-2018 „Nova generacija poluvodičkih elemenata i integriranih sklopova za eru Interneta stvari“ i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 11. listopada 2022. godine.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Uz prijavu je potrebno priložiti i dokaz o državljanstvu, strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika kao i potpisanu izjavu - izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, 10000 Zagreb.  

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti