Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 2 izvršitelja na određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent  - 1 izvršitelj na određeno vrijeme  s punim radnim vremenom,

4. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent  - 3 izvršitelja na određeno vrijeme  s punim radnim vremenom.

 

Rok za prijavu je 30 dana od dana objave natječaja.   

Više o natječajima u nastavku obavijesti.

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih  znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto docent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti i na radno mjesto poslijedoktorand  u Zavodu za telekomunikacije - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom.

3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih  znanosti, polje matematika i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina s punim radnim vremenom.

4. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za radiokomunikacije – 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1. prosinca 2019. do 30. studenoga 2022. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu HRZZ-a IP-2018-01-7028 Oklapanje od elektromagnetskih polja električki vidljivim tekstilnim materijalima.

5. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje prirodnih  znanosti, polje matematika ili fizika ili područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj s punim radnim vremenom za potrebe HRZZ projekta PZS-2019-02-3055 „Fraktalna svojstva bifurkacija dinamičkih sustava“ na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine.

6. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku – 2 izvršitelja s punim radnim vremenom za potrebe HRZZ projekta „Fleksibilnost mikromreža s visokim udjelom pretvarača“ na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine.   

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu
Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na
https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za doktoranda i suradnika podnose se prema dokumentu
Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na
https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja - poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti