Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent – 1 izvršitelj
2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand - 3 izvršitelja
3. Suradnika u suradničkom zvanju asistent  - 4 izvršitelja
4. Stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju - 1 izvršitelj

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docent za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti i na radno mjesto docent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

2. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za osnove elektrotehnike i električka mjerenja - 2 izvršitelja na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom.

3. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje prirodnih  znanosti, polje matematika i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za primijenjenu matematiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od četiri godine s punim radnim vremenom.

4. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo  - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina s punim radnim vremenom.

5. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina s punim radnim vremenom.

6. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za visoki napon i energetiku - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina s punim radnim vremenom.

7. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti ili elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku i računalno inženjerstvo  - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od šest godina s punim radnim vremenom.

8. Stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za nastavnika podnose se prema dokumentu
Prijava na natječaj za znanstveno-nastavno zvanje koja se nalazi na
https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Prijave na natječaj za suradnika podnose se prema dokumentu
Prijava na natječaj za suradničko zvanje koja se nalazi na
https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Svi pristupnici dužni su uz prijavu priložiti izričiti pristanak da se obavijest o rezultatu natječaja objavi na internetskoj stranici Fakulteta, dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12 Prosinac/Zapošljavanje/POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRI ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti