Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

 

1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent – 8 izvršitelja na određeno vrijeme do četiri godine. 


Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine za potrebe projekta „Modeli i inverzne metode za elektromagnetske senzore u bliskom polju – MIMES“.
   
2. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine za potrebe projekta „Nova generacija poluvodičkih elemenata i integriranih sklopova za eru interneta stvari“.

3. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku  i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine za potrebe projekta „Marine Robotics Research infrastructure network – EU Marine Robots“.

4. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za automatiku  i računalno inženjerstvo - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine za potrebe projekta „The Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge – MBZIRC“.

5. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine za potrebe projekta „Frakcionalni analogni i mješoviti sustavi obrade signala“.

6. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine za potrebe projekta „Smartphone and tablet Extraction of Anthropometic Measurement“.

7. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine za potrebe projekta „Single-genome and metagenome de novo assembly“.

8. Doktoranda u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika ili računarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroničke sustave i obradbu informacija - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do četiri godine za potrebe projekta „Immer SAFE – Immersive Visual Technologies for Safety – Critical Application“.


Natječaj se raspisuje za potrebe „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“.

Pristupnici moraju ispunjavati sljedeće:

Obavezni uvjeti:
- završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju)  koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni kriteriji:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Pristupnici za radno mjesto pod točkom 4 moraju ispunjavati uz navedene dodatne kriterije i sljedeće kriterije:
- iskustvo u području planiranja u višerobotskim sustavima
- poznavanje programskih jezika Python, C++ i iskustvo rada u ROS-u.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. životopis
2. presliku diplome o završenom studiju
3. dokaz o ispunjenju uvjeta i navedenih kriterija
4. dokaz o državljanstvu
 
Prijave na natječaj podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti