Natječaj za izbor u zvanja i na radna...

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva raspisuje natječaj za izbor u zvanja i na radna mjesta:

1. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme.

 

Rok za prijavu je 30 dana od objave natječaja.

Više o natječaju u nastavku obavijesti.

1. Suradnika u suradničkom zvanju poslijedoktorand za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na radno mjesto poslijedoktorand u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 30. rujna 2020. godine, a radi obavljanja istraživačkih poslova na projektu Europskog socijalnog fonda UP.04.1.1.05.0001. „Uspostava integralnog sustava za upravljanje službenom dokumentacijom RH“.

2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave - 1 izvršitelj na određeno vrijeme do 31. svibnja 2023. godine, za potrebe projekta HRZZ-a UIP-05-2017 „Emulacija analognih sustava u stvarnom vremenu“.


Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Statuta Fakulteta.

Prijave na natječaj za suradnika podnose se s dokumentacijom prema dokumentu Prijava na natječaj za suradničko zvanje – obvezni sadržaj koja se nalazi na https://www.fer.unizg.hr/novosti/natjecaji/dokumenti

Uz navedenu dokumentaciju svi pristupnici dužni su priložiti i dokaz o državljanstvu, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim  natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf


Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokumentacijom podnose se neposredno u prijamnu pisarnicu Fakulteta ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, 10000 Zagreb.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku 10 dana od završetka izbora na internetskoj stranici www.fer.hr

 

Autor: Renata Peček
Popis obavijesti