Drugi javni poziv za prikupljanje...

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Odluke dekana o prodaji dugotrajne imovine od 18. rujna 2023. godine Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva objavljuje sljedeći

 

DRUGI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEFINANCIJSKE IMOVINE

 

Predmet poziva:

1. Automatski uređaj za polaganje SMT komponenata AUTOTRONIK SMT Pick & Place Machine, inventarnog broja 130713 sljedećih značajki:

 1. KFTA – 12EA4 (FD 0 1S) – 5 kom.
 2. KFTA – 16EA4 (FD 0 1S) – 4 kom.
 3. KFTA – 16EA4 (FD 0 2B) – 1 kom.
 4. KFTA 2- 08HS – RAA (FD 0 1T) – 1 kom.
 5. KFTA – 08A5 (FD 0 1S) – 20 kom.
 6. KFTB – 2V – 1 kom.
 • Stroj je u radnom stanju
 • Starost stroja je 9 godina

 

2. Kompresor Cromag (s filterom i spojnim materijalom), inventarnog broja 130978 sljedećih značajki:

 • Tehničke značajke stroja:
  • Max. tlak 10/145 bar/ps
  • Snaga 3 kW
  • Napajanje 230 V/15 A
  • Masa 60 kg
 • Stroj je u radnom stanju
 • Starost stroja je 9 godina

 

3. Sušač zraka OMI ED 24, inventarnog broja 130979 sljedećih karakteristika:

 •  Tehničke značajke stroja:
  • Max. protok 400 L
  • snaga 0,17 kW/min
  • max. tlak 16 bar
 • Stroj je u radnom stanju
 • Starost stroja je 9 godina

 

POČETNA CIJENA

Početna prodajna cijena predmeta pod rednim brojem 1. bez PDV-a iznosi 9.000,00 (devet tisuća eura i nula šest centi) eura.

Početna prodajna cijena predmeta pod rednim brojem 2. bez PDV-a iznosi 158,93 (sto pedeset osam eura i devedeset tri centa) eura.

Početna prodajna cijena predmeta pod rednim brojem 3. bez PDV-a iznosi 167,05 (sto šezdeset sedam eura i pet centi) eura.

U ovom javnom pozivu svaki predmet se prodaje zasebno.

 

MOGUĆNOST SUDJELOVANJA

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima RH mogu stjecati pokretnine na području RH.

 

UVJETI JAVNOG POZIVA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda onog ponuditelja koji uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva ponudi najvišu cijenu, a koja ne može biti manja od iskazane početne cijene.

Prodavatelj, ukoliko ne bude zadovoljan ponuđenom cijenom, zadržava pravo odustati od javnog poziva bez ikakvog obrazloženja.

Predmet prodaje se može pogledati uz prethodnu najavu (dva dana unaprijed) elektroničkom poštom na adresu ratko.magjarevic@fer.hr , do isteka roka za dostavom ponuda.

 

Dostava ponuda:

Ponude se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu javna.prodaja@fer.hr

Rok za dostavu ponuda: 30. rujna 2023. godine do 12.00 sati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se otvarati, evidentiraju se kao zakašnjele ponude te se neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.

 

Sadržaj ponuda:

Ponuda mora sadržavati:

 1. Za pravne osobe – naziv i sjedište, MB, OIB, izvadak iz odgovarajućeg registra
  Za fizičke osobe – osobne podatke: ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice.
 2. Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene u eurima koja ne može biti manja od početne cijene iz javnog poziva.
 3. Izjava ponuditelja da u svemu prihvaća uvjete natječaja.

 

OTVARANJE PONUDA

Ponude će se otvarati u zgradi Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, na dan 2. listopada 2023. godine s početkom u 10.00 sati.

Otvaranje ponuda nije otvoreno za javnost.

Odabir najpovoljnije ponude obavlja povjerenstvo koje zaprima prijave na javni poziv, utvrđuje ponuditelje koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u javnom pozivu te utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja to jest ponuditelja koji je ponudio najvišu cijenu.

 

UVJETI PRODAJE I ISPORUKE

Najpovoljnijom ponudom smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom (bez PDV-a), a za istovjetne ponude povoljnijom se smatra ona pristigla ranije. O rezultatima nadmetanja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 3 radna dana od dana otvaranja ponuda.

Dana ponuda je obvezujuća.

Predmet se kupuje po sistemu "Viđeno – kupljeno". Reklamacija na kupljeni predmet se ne priznaje.

Ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu za predmet prodaje dužan je na pisani poziv Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 radnih dana sklopiti pripadajući ugovor o kupoprodaji.

Isporuka predmeta prodaje će se izvršiti po sklapanju ugovora o kupoprodaji te uplati cijene na račun Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva u roku od 8 dana od dana sklapanja navedenog ugovora i izdavanja Izlaznog računa (na iznos najpovoljnije ponude obračunava se PDV).

Predmet se može preuzeti tek po izvršenoj uplati u cijelosti, dok sve ostale troškove vezano za transport uređaja iz Unske 3, Zagreb, troškove za kupnju i prijenos vlasništva, te ovjeru potpisa na ugovoru snosi kupac.

Mjesto isporuke je Unska 3, Zagreb.

 

OBJAVA

Ovaj javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

 

Dodatni dokumenti:

Autor: webmaster
Popis obavijesti