Projekti

Cyber Conflict Simulator

Istraživačko - razvojni projekt “Cyber Conflict Simulator – CCS“ je projekt tvrkte Utilis d.o.o. na kojemu je FER partner. Na FER-u su zaposleni dva mlađa istraživača, a u projekt su uključeni članovi Laboratorija za informacijsku sigurnost i privatnost FER-a: doc. dr. sc. Stjepan Groš (kao voditelj sa strane FER-a) i doc. dr. sc. Ante Đerek.

Cilj projekta je razvoj simulatora koji će omogućiti edukaciju i trening incident menadžera za kibernetičku sigurnost. To će rezultirati učinkovitijom borbom protiv kibernetičkih napada i podići nivo sigurnosti korisnika. Tokom projekta partneri provode industrijsko istraživanje s ciljem razvoja simulacijskog modela i aplikativnog sustava za simulacije različitih vrsta kibernetičkih napada za potrebe edukacije i treninga stručnjaka za kibernetičku sigurnost. Potencijalni korisnici CCS-a su financijska industrija, ICT sektor, energetika, transport, javna uprava, vojni sektor i dr.

Projekt traje od siječnja 2018. godine do kraja 2020. godine. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ u sklopu Strategije pametne specijalizacije.

Razvoj integriranog sustava za zaštitu od kibernetičkih prijevara – IAFS

Istraživačko - razvojni projekt “Razvoj integriranog sustava za zaštitu od kibernetičkih prijevara – IAFS“ je projekt tvrkte Multicom na kojemu je FER partner. Na FER-u su zaposleni jedan mlađi i jedan iskusni istraživač, a u projekt su uključeni nastavnici i istraživači s tri zavoda Fakulteta, kao i članovi Laboratorija za informacijsku sigurnost i privatnost FER-a: izv.prof. dr. sc. Boris Vrdoljak (kao voditelj sa strane FER-a) i doc. dr. sc. Marin Vuković.

U ovom projektu FER-ov tim se angažira na dva vrlo aktualna područja istraživanja – to su analitička obrada velikih količina podataka i područje sigurnosti. Naglasak u istraživačkom radu će biti na definiranju metoda i algoritama za detekciju anomalija i potencijalnih prijevara u velikim količinama transakcijskih podataka. Cilj je detektirati nezakonite postupke kojima bi netko korištenjem lažnog prikazivanja ili prikrivanja identiteta, ili zlouporabe podataka, nastojao doći do materijalne koristi ili prouzrokovati neki drugi oblik štete.

Ukupna je vrijednost projekta 8.916.990,17 kuna, a traje od listopada 2017. godine do kraja 2019. godine. Sredstva su osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“.

Using IBM Watson for the pentest reconnaissance phase

Stjepan Groš, "Using IBM Watson for the pentest reconnaissance phase", 2016 IBM Faculty Award. Duration: October 2016 - September 2017.