Obavijesti

Prijavi se na natječaj Privredne banke Zagreb za dodjelu stipendije iz STEM područja, a ako budeš odabran, steći ćeš pravo na mjesečnu stipendiju za vrijeme redovitoga studiranja u iznosu od 3000 kuna neto kroz cijelu kalendarsku godinu.

Uz to, završetkom studija i na ponudu Privredne banke Zagreb zasnovat ćeš pripravnički radni odnos upravo u Privrednoj banci Zagreb. Detalje natječaja i njegove uvjete pogledaj na stranici http://student.pbz.hr/stipendije.

Autor: Irena Ćosić
INA Grupa stipendira studentice: FEMP...

Poštovane i drage studentice,

informiramo vas kako je INA Grupa otvorila natječaj za stipendiranje redovnih studentica diplomskog studija iz određenih STEM područja, uključujući Fakultet elektrotehnike i računarstva, u sklopu programa Female Engineers MOL Programme, a prijave su otvorene do 15.10.2019.

Cilj ove inicijative je, između ostalog, potaknuti interes žena prema STEM području i na neki način pomoći mladim ženama u razvoju njihove karijere. U INA Grupi smatramo da je to odlična prilika za studentice koje imaju mogućnost dobiti pozamašnu stipendiju i mogućnost, u organizaciji MOL Grupe (Hrvatska: INA Grupa), sudjelovati na stručnim konferencijama, a samim time i dobiti priliku za zapošljavanjem u MOL Grupi.

Informaciju o navedenom natječaju već sada možete vidjeti na društvenim mrežama INE, a na priložena fotografija prikazuje prošlogodišnju finalisticu i pobjednicu Ivu Ćuk koja je nakon toga dobila priliku postati članom INA Grupe gdje i danas radi.

Kliknite ovdje za više detalja i prijavu: https://molgroup.info/femp

Za više informacija obratite nam se na mail: ljudski.resursi@ina.hr

Autor: Dijana Zver
Hermi d.o.o. - Poziv studentima za...

Poduzeće Hermi d.o.o. vodeći je distributer gromobranske i prenaponske zaštite, kabelskih polica i konstrukcija za sunčane elektrane.

Radi potpore budućim mladim stručnjacima, Hermi d.o.o. dodjeljuje dvije stipendije. Osim što studentima možemo pružiti financijsku potporu, drago nam je što imamo priliku sudjelovati u njihovom razvoju te im pomoći da postignu još više.

Prednosti kandidata za primanje stipendije su sljedeći:

 • Upisani studij i studijski program, odnosno smjer koji odgovara poslovnim potrebama Hermi d.o.o.
 • Naglasak je na ing elektrotehnike.

Za detaljnije informacije molimo da se svi zainteresirani jave na telefon 01 2014 927 ili na ured@hermi.hr

Kontakt osoba: Kornelia Sesan

Autor: Kornelia Sesan
Hrvatska narodna banka - Natječaj za...

Hrvatska narodna banka radi potpore budućim, mladim stručnjacima, u skladu s poslovnim interesima i mogućnostima, u 2019. godini dodjeljuje ukupno osam stipendija, u visini od 3.000,00 kuna neto mjesečno, za studente profila potrebnog za rad u Hrvatskoj narodnoj banci (četiri za studente informatike, dvije za studente matematike i dvije za studente ekonomije).

Ako se ne zaprimi dovoljan broj odgovarajućih prijava iz jednog područja, Hrvatska narodna banka zadržava pravo preusmjeriti broj stipendija iz jednog područja u drugo.

Uvjeti su natječaja sljedeći:

 • kandidat mora biti redovan student informatike ili matematike ili ekonomije završene najmanje prve godine preddiplomskoga ili diplomskog studija; odnosno integriranoga preddiplomskoga i diplomskog studija,
 • kandidat mora imati državljanstvo Republike Hrvatske.

Poželjni su studijski programi ili smjerovi programa koji se odvijaju na fakultetima/visokim učilištima na kojima se stječu kompetencije za obavljanje poslova sistem administratora, administratora baza podataka, mrežnih administratora, programera, ekonomista istraživača ili za poslove u kojima se traži sposobnost matematičkoga modeliranja i primjena analitičkih i numeričkih metoda odnosno onih koji su u skladu s funkcijama i poslovnim prioritetima Hrvatske narodne banke.

Svi izrazi kojima se koristi u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Postupak prijave

Studenti interes za dodjelu stipendije Hrvatske narodne banke iskazuju popunjavanjem obrasca prijave pod nazivom "PRIJAVNICA ZA DODJELU STIPENDIJE HRVATSKE NARODNE BANKE"(u nastavku teksta: Prijavnica; poveznica se nalazi u sklopu teksta natječaja na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke).

Uz Prijavnicu se prilažu sljedeći zahtijevani dokumenti:

 • potvrda fakulteta/visokog učilišta o statusu redovitog studenta, datumu upisa studija odnosno studijskog programa,
 • prijepis ocjena cijelog studija s naznačenim prosjekom ocjena i brojem ukupno stečenih ECTS bodova, od upisa prve godine pa do prijave za stipendiju, ovjeren od strane fakulteta/visokog učilišta,
 • preslika osobne iskaznice,
 • motivacijsko pismo, odnosno pismo ponude za rad u Hrvatskoj narodnoj banci.

Potkrjepa ostalih navoda iz Prijavnice odnosno dopuna navedene zahtijevane dokumentacije (preporuke, potvrde o nagradama, postignućima na natjecanjima, izlaganjima na konferencijama, objavljenim radovima i slično) može se, prema potrebi, dostaviti naknadno tijekom postupka odabira kandidata, u skladu s dobivenom obaviješću iz Direkcije za upravljanje ljudskim resursima.

Na natječaj se mogu javiti i studenti koji su primatelji stipendije drugog stipenditora pod uvjetom da se, budu li odabrani, odreknu te stipendije ako imaju obvezu zapošljavanja kod drugog poslodavca.

Prijave studenata koji imaju upisano mirovanje studentskih obveza neće se uzimati u razmatranje.

Kriteriji za utvrđivanje kandidata za dodjelu stipendija jesu sljedeći:

 • upisani studij i studijski program, odnosno smjer programa koji odgovara poslovnim potrebama i prioritetima Hrvatske narodne banke,
 • rezultati ostvareni tijekom postupka odabira,
 • procjena motivacije i interesa za rad u Hrvatskoj narodnoj banci,
 • uspjeh tijekom cijelog studija (visina prosjeka ocjena i slično) te drugi postignuti rezultati na natjecanjima kao i ostvarene nagrade (nagrada rektora/dekana),
 • sudjelovanje u izradi znanstvenih i/ili stručnih radova odnosno sudjelovanje na kongresima i konferencijama (autor, suautor) tijekom studija za koji student podnosi prijavu,
 • ukupno ostvareni broj ECTS bodova do trenutka prijave,
 • aktivno znanje engleskog jezika, u govoru i pismu.

Obveze su stipendista:

 • redoviti upis u svaki sljedeći semestar odnosno svaku sljedeću akademsku godinu,
 • svakog semestra dostava potvrde fakulteta/visokog učilišta o položenim ispitima s naznakom prosjeka ocjena po semestru,
 • završetak studija šest mjeseci nakon završetka posljednjeg semestra, posljednje upisane akademske godine.

Ovisno o mogućnostima i poslovnoj potrebi Hrvatske narodne banke, u Hrvatskoj narodnoj banci predviđeno je obavljanje studentske stručne prakse u trajanju do najviše 25 radnih dana godišnje te diplomski rad iz područja financija ili bankarstva ili nekoga od poslovnih područja i funkcija Hrvatske narodne banke.

Između odabranoga kandidata, kao stipendista, i Hrvatske narodne banke, kao stipenditora, sklopit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Ako Hrvatska narodna banka ima mogućnost te iskaže interes i poslovnu potrebu za zapošljavanjem, stipendist je obvezan, nakon završetka studija, zaposliti se u Hrvatskoj narodnoj banci i ostati na radu najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju.

Ako stipendist bez opravdanog razloga ne prihvati rad u Hrvatskoj narodnoj banci ili ne ostane na radu u roku u kojemu je u Hrvatskoj narodnoj banci dužan raditi (osim u slučaju osobno ili poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu), vratit će sveukupan iznos primljen u ime isplaćenih stipendija (uključujući i sva propisana zakonska davanja koja je Hrvatska narodna banka imala i platila na iznos stipendije).

Obveze su Hrvatske narodne banke:

 • početak isplate stipendije u iznosu od 3.000,00 kn neto mjesečno, od semestra, mjeseca i kalendarske godine u kojoj se zaključi ugovor o stipendiranju,
 • isplata svake sljedeće stipendije najkasnije do 15. u mjesecu,
 • mogućnost korištenja stručne knjižnice Hrvatske narodne banke.

Popunjena Prijavnica dostavlja se u preuzetom, definiranom formatu elektronički na e-adresu:ljudski.resursi@hnb.hr, a zahtijevani dokumenti mogu se dostaviti ili skenirano, zajedno s prijavnicom na istu e-adresu, ili preporučeno, poštom, na adresu

HRVATSKA NARODNA BANKA
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb
Sektor podrške poslovanju
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima
s naznakom
"Prijava na 2. natječaj za dobivanje stipendije Hrvatske narodne banke u 2019."

Natječaj je otvoren do ponedjeljka 30. rujna 2019. (uključujući taj dan).

Osobe za kontakt jesu Branka Šerić (tel. 385 1 4565 064), Anita Gajski (tel. 385 1 4565 044) i Marica Vrban (tel. 385 1 4590 351).

Obavijest o načinu na koji Hrvatska narodna banka obrađuje osobne podatke, u svrhu provedbe natječaja za dobivanje stipendije, objavljena je na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke uz ovaj natječaj i čini njegov sastavni dio.

Autor: Nikolina Relić
Hrvatska lutrija - Natječaj za...

HRVATSKA LUTRIJA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, OIB - 27905228158, (u daljnjem tekstu: Organizator) u suradnji s  Fakultetom Elektrotehnike i Računarstva (u daljnjem tekstu FER), Prirodoslovno-matematičkim fakultetom (u daljnjem tekstu PMF) Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom organizacije i informatike u Varaždinu (u daljnjem tekstu FOI) objavljuje

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

U IZNOSU OD 2.500,00 KUNA MJESEČNO

 

PRAVO SUDJELOVANJA  na natječaju ima student 3. i 4. godine studija FER-a, PMF-a i FOI-a i to pod sljedećim uvjetima:

 • Da je redoviti student 3. ili 4. godine studija
 • Da nije korisnik stipendije s obvezom zasnivanja radnog odnosa nakon završetka studija

UVJETI NATJEČAJA

Kandidat treba uz prijavu za stipendiju predati svoj osobni rad na temu „Osmisli igru“. Prijava se može poslati poštom na adresu HL-a: Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu osmisli.igru@lutrija.hr.

Prilikom prijave, potrebno je navesti kontakt podatke (ime, prezime, broj telefona, adresa, e-mail). Odabrani sudionici će dobiti priliku predstaviti svoje radove pred Stručnim povjerenstvom.

Za detaljnije upute i podršku zainteresirani studenti mogu se obratiti na e-mail: osmisli.igru@lutrija.hr.

Prijavljeni rad mora biti vlasništvo kandidata koji sudjeluje na natječaju, a kandidat jamči da ima sva prava na isti. Nije dopušteno prijavljivati radove objavljene u knjigama, tiskovinama ili internetu čiji autor nije kandidat na ovom natječaju.

ODABIR NAJBOLJIH RADOVA

Stručno povjerenstvo, sastavljeno od zaposlenika Hrvatske Lutrije d.o.o., odabrat će do 6 najboljih radova.

Odabir će se vršiti na temelju sljedećih kriterija: atraktivnost igre, pravila igre, izračun vjerojatnosti dobitaka, dostupnost igre, fair game, profitabilnost igre i društveno odgovorno poslovanje.

Priloženi rad bit će ocijenjen bodovima od 1 do 10, a svaki od navedenih kriterija bit će uzet u obzir prilikom bodovanja.

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj je otvoren do 15.09.2019., a kandidat/i čije igre budu ocijenjene najboljima bit će nagrađeni:

 

STIPENDIJOM U IZNOSU OD 2.500,00 KUNA MJESEČNO

Hrvatska Lutrija d.o.o. će kandidatu/ima koji na natječaju osvoji/e stipendiju ponuditi Ugovor o stipendiranju s važenjem do završetka studija. Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju Organizator se obvezuje da će svakog 15. dana u mjesecu (tijekom cijele akademske godine) isplaćivati studentu stipendiju u iznosu od 2.500,00 kuna i to do kraja diplomskog studija, uz uvjet  redovnog polaganja ispita. Uz navedeno, Organizator se obvezuje da će nakon diplomskog studija dobitniku stipendije ponuditi posao u Hrvatskoj Lutriji d.o.o. adekvatan njegovoj stručnoj spremi, a potpisivanjem Ugovora o stipendiranju stipendist se obvezuje da će u radnom odnosu s Organizatorom ostati najmanje onoliko dugo koliko je bio stipendiran.

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika bit će objavljena 10.10.2019. na stranici Organizatora: www.lutrija.hr/stipendije

Sudjelovanjem na natječaju kandidati daju svoj pristanak na javnu objavu imena stipendista.

 

 

Autor: HRVATSKA LUTRIJA D.O.O.

Ponosni smo što stipendiranjem studenata i studentica možemo sudjelovati u razvoju mladih stručnjaka i stručnjakinja te im pomoći da postignu još više.

Tvrtka smo koja cijeni i nagrađuje znanje te smo odlučili krenuti s programom stipendiranja izvrsnih studenata/studentica FER-a, FOI-a, PMF-a i Tehničkih veleučilišta, i to smjerova koji su blisko povezani s poslovanjem ICT kompanija.

Osim što ćemo pružiti financijsku potporu studentima, naš je cilj surađivati s mladim stručnjacima već tijekom njihovog studija, ponuditi im mogućnosti dodatnog učenja, pratiti ih te im pomoći da budu što uspješniji nakon što završe fakultet.

O našim se stipendistima brinu vrhunski mentori, za njih organiziramo predavanja, pomažemo im u izradi diplomskog rada, uključujemo ih u projekte dajući im perspektivu rada u Compingu. Naši se stipendisti i praktično uključuju u rad s vrhunskim tehnologijama: Internet of Things, Cloud, Big Data, CRM, Business Analytics, Business Intelligence, Open Source Technologies

Uz otvorena vrata naše tvrtke, stipendisti će osjetiti što znači biti dio naše tvrtke koja svoje poslovanje zasniva na najnaprednijim tehnologijama i najmodernijim trendovima u svijetu. Ponosni smo što stipendiranjem studenata možemo sudjelovati u razvoju mladih stručnjaka i pomoći im da postignu još više.

Više informacija o uvjetima natječaja i načinu prijave pročitajte u nastavku obavijesti.

Autor: Danijela Filipovic
Internship Programme of German Business

The Internship Programme of German Business offers young graduates and students the possibility of a three to six-month-long internship at leading German companies. The interns gain an insight into corporate culture in Germany and are acquainted with modern management and work organisation.

The interns receive a scolarship that is financed from the funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ). The participating German companies make available both the required management capacities as well as the internship placements. Furthermore, the companies cover the cost of accommodation and health insurance for the interns or pay a monthly allowance.

More about Programme you may find at official Webpage www.djindjic-stipendienprogramm.de

Autor: Dragi Gost

Ingemark d.o.o. bavi se razvojem softvera po narudžbi te daje stipendije studentima koji studiraju računarstvo ili srodne discipline, a vole programiranje i žele se time profesionalno baviti. Studente stipendiramo do diplome, nakon čega im, ako se pokaže da bi se dobro uklopili u naš tim, ponudimo i posao.

Za vrijeme stipendije od stipendista očekujemo da dolaze kod nas koliko im obaveze na faksu dozvoljavaju te kod nas rade na svojem diplomskom. Ako je moguće, temu diplomskog dogovaramo s pojedinim stipendistom/stipendisticom i njegovim mentorom, a iskusne kolege iz Ingemarka vode stipendiste i savjetuju ih oko diplomskog.

Mimo vlastitog diplomskog, studenti mogu raditi i na našim komercijalnim projektima i to samo ako to žele i mi procijenimo da su za to spremni. Taj rad im je plaćen dodatno, povrh stipendije.

Tehnologije u kojima radimo su uglavnom Java, JavaScript, Ruby on Rails, iOS i Android, a smjer u kojem će se pojedini stipendist razvijati u velikoj mjeri ovisi o njemu/njoj. Nemamo fiksan broj ljudi koji ćemo stipendirati, ovisi o profilu kandidata koji se prijave. Nalazimo se u Ulici grada Vukovara 269d, u Zagrebu (VMD-ova zgrada na uglu Radničke i Vukovarske).

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti ovdje, a dodatne informacije dostupne su na adresi http://www.ingemark.com/stipendije/.

 

Autor: Dragi Gost