Poštovani korisnici stranice Ponuda poslova,

prije objavljivanja sadržaja na ovoj stranici ljubazno molimo da pročitate Uvjete korištenja web-stranice "Ponuda poslova" i naputke za objavu oglasa.

Centar karijera Vam je na raspolaganju za sva pitanja.


Strukovna škola Eugena Kumičića...

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EUGEN KUMIČIĆ ROVIGNO

52210 Rovinj – Rovigno, p.p. 120, Carducci 13,

tel 052/813-047, e-mail: ssek@pu.t-com.hr

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Nastavnik strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike – nepuno radno vrijeme (17 sati nastave/31 radni sat tjedno/6,2 sati dnevno), neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj

Mjesto rada: Rovinj

Uvjeti:

Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), posebni uvjeti propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96, 80/99).

Odgovarajućom stručnom spremom za izvođenje nastave strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike u strukovnoj školi smatra se sljedeća stručna sprema:

  • dipl. ing. elektrotehnike
  • prof. elektrotehnike
  • dipl. ing. računarstva.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

1. životopis,

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

3. dokaz o državljanstvu,

4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja,

5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti razgovoru pred Povjerenstvom te eventualnom održavanju oglednoga sata odnosno drugoj praktičnoj provjeri, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja.

Obavijest i uputa kandidatima o vremenu i mjestu održavanja razgovora te eventualnog održavanja oglednog nastavnog sata ili druge praktične provjere bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole: https://www.ssek.hr/index.php/administracija/natjecaji-za-radna-mjesta

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja (od 8. studenoga 2021. do 16. studenoga 2021.).

 

Prijave na natječaj dostavljaju se poštom na adresu Škole:

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

Carducci 13, 52210 ROVINJ

„za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten putem mrežne stranice Škole (www.ssek.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

 

Ravnatelj

Emil Nimčević, prof.

Autor: Andrea Zidarić
Popis obavijesti