Naslovnica Pretraživanje AA
 
MACROMEDIA CAPTIVATE

Macromeda Captivate je komercijalna aplikacija za izradu Flash prezentacija, posebno namijenjena prezentacijama korištenja aplikacija. Najvažnija mogućnost ovog alata je snimanje koraka koji su potrebni da se postigne određeni cilj korištenjem neke aplikacije. Takvo snimanje omogućuje izradu:

  • demonstracije mogućnosti
  • korisničke dokumentacije
  • simulacije

Osim prezentacija koje olakšavaju upoznavanje s radom u aplikacijama, simulacije rada su zanimljiv način prenošenja znanja, jer korisniku pomažu da sam pokuša doći do krajnjeg rješenja problema, a pritom ga vode i ispravljaju ukoliko pogriješi. Ovakav način prijenosa znanja je idealan za jednostavne probleme s kojima se korisnici aplikacija susreću, no ukoliko se radi o težim zadacima, postaje zamoran, jer se takvi zadaci najčešće mogu riješiti na više načina, ne slijedeći točno predviđene upute. Iako je moguće definirati više putova rješavanja  kompliciranih zadataka (branching), dugoročno je bolje izraditi neku vrstu virtualnog laboratorija koja bi korisnicima mogla pomoći u učenju.

Samo kreiranje demonstracije u Captivateu je jednostavno. Nakon određivanja koju aplikaciju snimamo, započinje proces snimanja u kojem se snimaju sve promjene tog prozora, pomaci i odabiri mišem, upis sa tipkovnice. Po završetku snimanja, Captivate povezuje radnje u cjeline te, koliko je moguće, sam procjenjuje koje su radnje ključne (poput odabira postavki iz izbornika, odabira linkova i slično).

 U primjeru sa slike kreirana je uputa za pisanje nove obavijesti na FER CMS-u. Captivate samostalno stvara upute poput „Select the Nova obavijest text box“, koje se kasnije ručno mogu promijeniti ukoliko nisu prikladne.

Slika 1. Macromedia Captivate okruženje

Osim samog snimanja postupaka korisnika, moguće je snimiti i zvuk s popratnim objašnjenjima, pojedinačno za svaki postupak/slajd.

Unutar demonstracije/simulacije, moguće je dodati i provjere znanja. Alat za kreiranje pitanja podržava 6 vrsta pitanja:

  • više točnih odgovora
  • točan/netočan odgovor
  • popunjavanje praznina
  • kratak odgovor
  • podudaranje odgovora
  • rangiranje tvrdnji

Kreirani paketi kompatibilni su sa standardima SCORM (verzije 1.2 i 2004) i AICC, te mogu izmjenjivati rezultate testova i prolaza pojedinih dijelova gradiva sa sustavom za upravljanje učenjem.

Kreirana prezentacija može se spremiti kao Flash datoteka (.swf), zajedno s pripadnim HTML-om za objavljivanje na Web stranici, zatim kao samostalna, izvršna verzija (.exe), te se može automatski poslati na FTP poslužitelj. Captivate je dobro povezan sa srodnim alatima iste tvrtke, pa se tako prezentacija može direktno ugraditi u postojeći Flash pomoću aplikacije Macromedia Flash ili poslati na Macromedia Breeze poslužitelj.

 


TRAŽILICA