Projekt CONAN2D (Hrvatska zaklada za znanost, 2020-2025)

Projekt CONAN2D (UIP-2019-04-3493) će istražiti karakteristike nanotranzistora temeljenih na novim 2D materijalima otkrivenima nakon grafena. Istraživačka grupa će razviti napredni računalni program za atomističke simulacije i predviđanje performansi ovih nanotranzistora. Razvijeni program će spariti dvije napredne metode: ab initio teoriju funkcionala gustoće (DFT) i kvantni transport temeljen na formalizmu Greenove funkcije izvan termodinamičke ravnoteže (NEGF). DFT daje točnu strukturu energijskih pojaseva materijala s atomističkom rezolucijom, dok NEGF inherentno uključuje kvantnomehaničke efekte koji su prisutni u ekstremno skaliranim tranzistorima. Simulator ćemo implementirati na hibridnoj CPU-GPU platformi s paraleliziranim izvršenjem programskog koda da bi se omogućile simulacije na računalnom grozdu i na sveučilišnom superračunalu. Razvijeni alat će biti korišten za istraživanje utjecaja geometrije, dimenzija, materijala u stogu upravljačke elektrode i kristalnih defekata na karakteristike tranzistora. Provest će se projektiranje, istražiti mogućnosti optimizacije performansi i analizirati varijabilnost karakteristika uzrokovanu defektima. Ishodi istraživanja će odgovoriti na pitanje jesu li odabrani materijali ostvarive i uvjerljive alternative klasičnom volumnom siliciju i drugim 2D materijalima za sljedeće generacije poluvodičke tranzistorske tehnologije.

 

Projekt GRONGER (bilateralna suradnja Hrvatska-Njemačka, 2022-2023)

Bilateralni projekt s Leibniz Institute for High Performance Microelectronics (IHP), SR Njemačka.

Uskoro detaljnije.