Naslovnica Pretraživanje AAA
Broj posjeta:
13439
 
UVJETI UPISA NA FER ZA AK. GOD. 2016./2017.

Uvjeti upisa na FER za ak. god. 2016./2017. su objavljeni u knjižici za upis na stranicama 15 do 20. Knjižica se nalazi u repozitoriju s desne strane.

Upis na FER u prvi semestar akademske godine 2016./2017. provodit će se putem razredbenog postupka za kandidate koji su se prijavili na raspisani natječaj za upis studenata u prvu godinu studija. Na FER se mogu upisati i kandidati koji su započeli studij na nekom drugom visokom učilištu ako ispunjavaju uvjete koje FER u takvom slučaju propisuje.

Upis u prvi semestar akademske godine 2016./2017. putem razredbenog postupka

Opće odredbe

     1. Pravo na pristup razredbenom postupku imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od 4 godine i uspješno položile državnu maturu. Pod položenom državnom maturom ovdje se smatraju položeni obvezni predmeti državne mature i to: hrvatski jezik na osnovnoj razini, matematika na višoj razini, fizika i strani jezik na osnovnoj razini. Učenicima koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine ili dolaze iz obrazovnoga sustava izvan RH, priznat će se da su položili obvezne predmete državne mature, ali će, ako žele ostvariti i bodove osim onih na temelju ocjena iz srednje škole, morati polagati ispite državne mature iz matematike i fizike.

     2. Razredbenim postupkom utvrđuje se jesu li kandidati koji su tom postupku pristupili (u daljnjem tekstu: pristupnici) sposobni za uspješan studij na FER-u.

     3. Pristupnici na razredbenom postupku FER-a stječu bodove:

a) temeljem postignutog uspjeha u srednjoj školi,

b) temeljem rezultata na ispitima državne mature.

Pristupnici koji su tijekom trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na državnim natjecanjima u znanju u Republici Hrvatskoj iz matematike, fizike ili informatike, ili su sudjelovali na međunarodnim olimpijadama iz matematike, fizike ili informatike ostvaruju pravo izravnog upisa na FER. Pri tome moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.

Pravo izravnog upisa na FER ne utječe na ostvarivanje dodatnih prava studenta. Takva dodatna prava studenta prve godine studija (npr. državna stipendija) mogu biti vezana uz njegov rang na razredbenom postupku, koji se određuje na osnovu stvarnog broja stečenih bodova u razredbenom postupku neovisno o statusu izravnog upisa.

     4. U razredbenom postupku može se postići najviše 1000 bodova. Pojedini dijelovi postupka pritom donose:

a) postignuti uspjeh u srednjoj školi najviše 400 bodova;

b) rezultati ispita državne mature najviše 600 bodova.

Uspjeh u srednjoj školi bodovat će se na sljedeći način:

1. Prosjek ocjena 1. razreda najviše 80 bodova,

2. Prosjek ocjena 2. razreda najviše 80 bodova,

3. Prosjek ocjena 3. razreda najviše 80 bodova,

4. Prosjek ocjena 4. razreda najviše 80 bodova,

5. Prosjek ocjena obveznih predmeta Državne mature najviše 80 bodova pri čemu se podjednako vrednuju ocjene hrvatskog i stranog jezika na osnovnoj i višoj razini.                               

Broj bodova koje pristupnik dobiva po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se sljedećom jednostavnom linearnom transformacijom:

Broj bodova = Ostvareni rezultat / Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova

Primjerice, ako je pristupnik u 1. razredu ostvario prosjek ocjena 3,70, po toj će osnovi dobiti:

3,70 / 5,0 x 80 = 59,20 bodova.

Broj bodova koji pristupnik dobiva na osnovu rezultata obveznih predmeta Državne mature računa se na način da se zbroje ocjene iz hrvatskog, matematike i stranog jezika, te se ova suma podijeli s 15 i pomnoži s 80. Na primjeru pristupnika koji je položio hrvatski jezik na višoj razini i ostvario ocjenu 4, strani jezik na nižoj razini za koji je dobio ocjenu 3 i matematiku na višoj razini za koju je dobio ocjenu 5, broj bodova koji stječe iznosi (4+3+5)/15x80 = 64,00.

Broj bodova koje pristupnik dobiva na temelju rezultata postignutih na ispitima državne mature jest sljedeći:

a) Matematika (isključivo viša razina) najviše 360 bodova

b) Fizika najviše 240 bodova

Za bodovanje ova dva ispita uzima se postotak riješenosti testa. Ako je, primjerice, pristupnik točno riješio 60% ispita iz Fizike, dobit će za to 60 / 100 x 240 = 144 boda.

Kvalifikacijski prag određen je uspjehom kandidata na ispitima iz ova dva predmeta. Pravo upisa ostvaruju samo kandidati koji su na ovim ispitima ostvarili pozitivne ocjene, a nađu se unutar upisne kvote na rang listi formiranoj na temelju ukupnih bodova.

Uvjeti upisa objavljeni su u Natječaju koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

     5. Prijave za pojedine upisne rokove, odabir visokih učilišta, uvid u rezultate državne mature i objava rang lista za prijavljena učilišta obavljaju se korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava za prijave na visoka učilišta (NISpVU). Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr.

     6. Pravo na upis ostvaruju pristupnici koji se, po završenome postupku rangiranja, nađu unutar upisnih kvota FER-a koje se objavljuju u tekstu Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

Participacija u troškovima studija regulirana je Odlukom Vlade o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 25. srpnja 2015. godine i Ugovorom o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u Zagrebu u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 26. studenoga 2015. godine.

     7. Uvjeti upisa za sve pristupnike koji su srednje školovanje završili prije 2010. godine jednaki su, bez obzira na dob te se upisuju unutar iste kvote kao i ostali pristupnici. Detaljnije informacije o cijelome postupku mogu se pronaći na web stranicama 

www.postani-student.hrwww.ncvvo.hr i www.studij.hr.

     8. Pristupnici koji ostvare pravo upisa dužni su se upisati na FER u prvu godinu studija u propisanim rokovima, kao što je opisano u nastavku.

 Prijave i provedba ljetnoga razredbenog postupka

     9. Kandidati zainteresirani za upis na FER trebaju prijaviti ispite državne mature koji se boduju u razredbenom postupku FER-a (hrvatski jezik osnovna ili viša razina, matematika viša razina, strani jezik osnovna ili viša razina, fizika). Načini prijave i rokovi objavljeni su na navedenim web stranicama.

 Prijave i provedba jesenskoga razredbenog postupka

     10. Ako upisna kvota FER-a ne bude popunjena u ljetnom razredbenom postupku, pristupnici koji nisu ostvarili pravo upisa na neko visoko učilište moći će se prijaviti za jesenski razredbeni postupak, također korištenjem NISpVU sustava.

Ako se upisne kvote FER-a popune u ljetnome ispitnom roku, jesenskome razredbenom postupku mogu pristupiti isključivo pristupnici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti ljetnome roku u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature koji regulira takve iznimne slučajeve. Da bi takvi pristupnici bili upisani na FER, broj bodova na jesenskome razredbenom postupku ne smije im biti manji od broja bodova najslabije rangiranog pristupnika upisanog na FER u ljetnom upisnom roku. Detalji o provedbi jesenskoga roka bit će objavljeni u sustavu NISpVU i odgovarajućim web stranicama.

 Upis pristupnika u I. semestar

     11. Pristupnici koji temeljem ljetnog razredbenog postupka steknu pravo upisa na FER upisivat će se u razdoblju od 19. do 22. srpnja 2016. godine. Rok za upis pristupnika koji ostvare pravo upisa na jesenskom razredbenom postupku bit će pravovremeno obznanjen.

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • rodni list (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid);
 • domovnicu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani RH;
 • presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani zemalja članica Europske unije i državljani zemalja koje nisu članice Europske unije;
 • potvrdu o položenoj maturi i položenim ispitima državne mature (izvornik ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika);
 • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice;
 • jednu fotografiju formata 3,5 x 3 cm (za matični list; primaju se slike do formata 4 x 6 cm);
 • pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna za prvu godinu studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa trebaju predati svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.
 • kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu trebaju predati dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, pristupnik treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu zatražiti u nadležnoj studentskoj referadi.
 • pristupnici s tjelesnim oštećenjem 60% i većim trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju stupanj invaliditeta izdanu od strane nadležne institucije. Ako su prethodno studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij, trebaju prilikom upisa predati i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija, a u svrhu ostvarivanja prava na punu subvenciju troškova prve godine studija.
 • kandidati koji su ostvarili pravo upisa na temelju Natječajem propisanih statusa iz Domovinskog rata trebaju priložiti potvrdu kojom dokazuju navedeno izdanu od strane nadležne institucije;

U Skriptarnici FER-a koja se nalazi u predvorju ulazne zgrade pristupnici trebaju kupiti i ispuniti:

 • upisni paket.

Ukupni trošak upisa koji obuhvaća i cijenu upisnog paketa iznosi 500,00 kuna, a podmiruje se prilikom preuzimanja upisnog paketa u Skriptarnici FER-a.

Upute za popunjavanje ovih tiskanica bit će objavljene na oglasnoj ploči FER-a. Upis će se obavljati na pultu Studentske službe.

Tek nakon što se upis obavi u potpunosti studenti će moći iz sustava ispisati potvrde vezane uz studentska prava.

Upis na FER putem prijelaza s drugih visokih učilišta

Uvjeti prijelaza

     1. U tijeku studija može se samo jednom prijeći s nekog drugog visokog učilišta na FER. Prijelaz je moguć isključivo sa srodnih sveučilišnih studija, početkom akademske godine, s tim da je broj prijelaznika ograničen kapacitetom FER-a. Studenti u godini prijelaza plaćaju maksimalnu participaciju u troškovima studija dok se za ostale godine studija primjenjuje model participacije u troškovima studija jednak kao i za ostale studente.

     2. Prijelaz je moguć samo za kandidate koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • da na matičnom fakultetu imaju prosjek ocjena barem 3,50. Ako matično učilište ima ECTS bodovni sustav, uvjet je da je pristupnik u dosadašnjem tijeku studija ostvario u prosjeku barem 40 ECTS bodova po svakoj aktivnoj godini studija;
 • da su položili ispit sadržajno istovrijedan ispitu "Matematika 1".

     3. Prijelaznik na FER-u može upisati predmete za koje je na matičnom učilištu položio preduvjete.

 Priznavanje ispita

     4. Ispiti položeni na matičnom učilištu bit će prijelazniku priznati na FER-u ako su nastavnim planom FER-a predviđeni, te ako pripadni predmeti imaju jednaki nastavni sadržaj i opterećenje. Priznavanje ispita izvodit će se i u slučaju predmeta jednakog nastavnog sadržaja ali različitog opterećenja, ako razlika opterećenja nije veća od 30%.

     5. Ako se na matičnom učilištu radi ne samo o jednom već o skupu predmeta jednakog nastavnog sadržaja, tako da ukupna razlika opterećenja tog skupa predmeta u odnosu na neki predmet FER-a prelazi 30%, prodekan za nastavu može prijelazniku ipak priznati istovrijednost, ali samo ako je položio sve ispite skupa predmeta spomenutog na početku ove točke.

     6. Prodekan za nastavu na temelju pristupnikove dokumentacije izdaje rješenje u kojem se utvrđuje koji se predmeti priznaju te koje predmete pristupnik upisuje u postupku prijelaza.

     7. Godina studija koju pristupnik može upisati ovisi o ukupnom broju priznatih ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u drugu godinu studija ako mu u postupku prijelaza bude priznato barem 54 ECTS bodova i u treću godinu studija ako mu bude priznato barem 114 ECTS bodova.

 Obavljanje upisa

     8. Zamolba za prijelaz s temeljnim podacima o dotadašnjem studiju treba biti dostavljena Fakultetu najkasnije do 30. lipnja, a svi potrebni prilozi najkasnije do 15. srpnja tekuće akademske godine.

     9. Prilozi koje je potrebno dostaviti su:

 • domovnicu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid);
 • rodni list (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid);
 • ovjereni nastavni plan i program;
 • ovjereni prijepis ocjena s informacijom o trajanju studija u semestrima, razdoblju provedenom na matičnom učilištu, koliko je semestara pritom iskorišteno na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te koliko je ukupno ECTS bodova ostvareno tijekom studija;
 • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice;
 • U slučaju da pristupnik traži prijelaz s matičnog učilišta izvan Republike Hrvatske treba priložiti rješenje Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

     10. Pristupnici se trebaju javiti u Studentsku službu FER-a dana 16. rujna 2016. godine (petak) u

10 sati. Tom prilikom će biti obaviješteni o rješenju njihove zamolbe za prijelaz.

     11. U slučaju pozitivnog rješenja zamolbe, pristupnik kod upisa prilaže ispisnicu s učilišta na kojem je

do tada studirao. Ispisnicu s učilišta na kojem je do tada studirao treba zatražiti tek nakon primitka pozitivnog rješenja zamolbe o prijelazu.

 


OBAVIJESTI
TRAŽILICA
 
REPOZITORIJ