Zaštita i sigurnost informacijskih sustava

Opis predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje s načelima informacijske sigurnosti, rizicima i prijetnjama informacijskim sustavima, metodama njihove zaštite, te postupcima za mjerenje, vrednovanje i certificiranje postignute razine informacijske sigurnosti. U cilju realizacije ovog sadržaja razmatraju se postupci i metode za ocjenu , upravljanje i nadzor rizika koji izazivaju povredu povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti informacijskih sustava. Posebno se razrađuju matematički modeli sigurnosti , te modeli sigurnosnog upravljanja i nadzora tokova procesa kao podloge za realizaciju sigurnosnih mehanizama. Značajni dio gradiva se posvećuje kriptografiji, kriptografskim protokolima, tehnikama i algoritmima. Razmatraju se zaštitni mehanizmi i sigurnosna arhitektura koja se odnosi na baze podataka, operacijske sustave, transakcijske sustave, višerazinske mreže računala i distribuirane baze podataka, te standardi, postupci izgradnje i vrednovanja povjerljivih sustava.

Opće kompetencije

Predmet ukazuje studentima na sve veću potrebu razmatranja i ugradnju informacijske sigurnosti na svim razinama primjene informacijske tehnologije od informatičke infrastrukture, aplikacijskih rješenja te do poslovnih procesa. Studenti će steći znanja u području ocjene informacijske sigurnosti, identifikacije prijetnji i ranjivosti sustava, analizi rizika te uspostavi zaštitnih mjera. Predmet je namijenjen svim studentima koji žele proširiti svoja znanja u području razvoja , održavanja i unapređenja sigurnosti informacijskih sustava.

Ishodi učenja

 1. procijeniti rizike informacijske sigurnosti
 2. objasniti tehničke, organizacijske i ljudske faktore koji su povezani s rizicima informacijske sigurnosti
 3. objasniti primjenu normi za uspostavu sustava informacijske sigurnosti
 4. definirati prijetnje, ranjivosti i napade koji ugrožavaju informacijske sutave i samu organizaciju
 5. objasniti analizu i primjenu tehnoloških rješenja u izgradnji sigurnosne arhitekture
 6. objasniti načine uspostave i održavanja sustava upravljanja sigurnosti informacijskih sustava
 7. procijeniti utjecaj sigurnosnih politika, zakonskog okvira, zahtjeva na usklađenost te razvoja tržišta na složene sustave i ciljeve organizacije

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se izlažu teorijske postavke i paradigme koje se potkrepljuju primjerima za izgradnju, uspostavu i upravljanje sigurnosti informacijskih sustava.

Provjere znanja

-međuispit -završni ispit

Seminari

seminarski rad i prezentacija

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 10 % 0 % 30 %
Prisutnost 0 % 5 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 45 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 70 %

Tjedni plan nastave

 1. Definiranje sigurnosti, problemi, ciljevi, načela i politika sigurnosti.
 2. Analiza, upravljanje i nadzor rizika.
 3. Kontrola pristupa i tokova; Matematički modeli sigurnosti
 4. Osnove kriptografije. Protokoli, tehnike i algoritmi.
 5. Arhitektura sigurnosnog sustava - osnovni moduli.
 6. Postupci digitalne identifikacije i autentifikacije.
 7. Sigurnost i zaštita programa i operacijskih sustava. Povjerljivi sustavi.
 8. Međuispit
 9. Standardi i kriteriji vrednovanja sigurnosti i povjerljivosti sustava.
 10. Sigurnost baza podataka.
 11. Sigurnost računalnih mreža i distribuiranih sustava.
 12. Sustavi za detekciju sigurnosnih proboja (IDS).
 13. Upravljanje i nadzor sigurnosnog sustava (ISMS); Zakonski i etički aspekti sigurnosti.
 14. Upravljanje sigurnosnim incidentima i kontinuitet poslovanja (BCMS)
 15. Završni ispit

Studijski programi

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Obradba informacija -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Profil)

Literatura

Charles P. Pfleger (1997.), Security in Computing, Prentice Hall
Bruce Schneier (1996.), Applied Cryptography B. Schneier John Wiley & Sons 1996, John Wiley & Sons, Inc
S. Castano, M.G. Fugini, G. Martella, P. Samarati (1995.), Database Security, ACM Press
Harold F. Tipton, Micki Krause (2000.), Information Security Management Handbook, CRC Press LLC

Bodovi i izvedba

4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87,5 izvrstan
75 vrlo dobar
62,5 dobar
50 dovoljan