Računalna animacija

Opis predmeta

Računalna animacija obuhvaća izgradnju modela i scena pogodnih za prikaz uz prostorno - vremenske promjene. Kolegij sistematično obrađuje tehnike računalne animacije: modeliranje i uzorkovanje objekata, uzorkovanje i upravljanje pokretima, tehnike deformacija i preobražaja objekata i teksture, kinematičke strukture, tehnike simulacije prirodnih fenomena, detekciju sudara, promjenu složenosti prikaza, interaktivne animacijske sustave. Računalna animacija široko je primjenjiva u različitim područjima od znanosti, inženjerstva i medicine do vojnih primjena ili prostora stvaralačke slobode.

Opće kompetencije

Kolegij “Računalna animacija” osposobljava studente za implementaciju temeljnih koncepata modeliranja i manipulacije objektima i scenom u vremenu i prostoru. Studenti će biti osposobljeni za primjenu proučenih algoritama u različitim aplikacijama.

Ishodi učenja

 1. objasniti metode animiranja objekata
 2. primijeniti znanja matematike, fizike i programiranja na aplikacijama računalne animacije
 3. demonstrirati metode animiranja objekata
 4. razviti i stvarati animacije kombiniranjem raznih tehnika
 5. povezati različitia programskih rješenja pri ostvarivanju applikacija
 6. ocijeniti programskih rješenja u domeni računalne animacije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode 7 tjedana 3 školska sata tjedan međuispita 6 tjedana 3 školska sata Završni ispit

Provjere znanja

Međuispit i Završni ispit ili klasični ispit

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

Dodatni uvjet za polaganje laboratorijskih vježbi je ostvariti 50% bodova iz svakog ciklusa vježbi.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Područja primjene.
 2. Definiranje objekata i putanja za animaciju. Strukture podataka. Uzorkovanje objekata i pokreta.
 3. Animacija ključnim okvirima
 4. Fizikalno temeljni postupci animacije
 5. Proširena stvarnost
 6. Definiranje projektnih zadataka
 7. Međuispit
 8. Zakrivljenost krivulja i površina
 9. Tehnika prikaza ambijentalnog zasjenjenja
 10. Arhitektura grafičkih procesora CUDA
 11. Implementacija grafičkih programa na CUDA arhitekturi
 12. Programi za sjenčanje geometrije i teselaciju
 13. Prezentacija studenskih projekta.
 14. Prezentacija studenskih projekta.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Računarska znanost -> Računarstvo (Profil)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Richard Parent (2001.), Computer Animation: Algorithms and Techniques, Morgan- Kaufmann
Alan Watt and Mark Watt (1992.), Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practice,, Addison-Wesley
Allan H. Watt (2000.), 3D Computer Graphics, Addison-Wesley