Računalna animacija

Opis predmeta

Računalna animacija obuhvaća izgradnju modela i scena pogodnih za prikaz uz prostorno - vremenske promjene. Kolegij sistematično obrađuje tehnike računalne animacije: modeliranje i uzorkovanje objekata, uzorkovanje i upravljanje pokretima, tehnike deformacija i preobražaja objekata i teksture, kinematičke strukture, tehnike simulacije prirodnih fenomena, detekciju sudara, promjenu složenosti prikaza, interaktivne animacijske sustave. Računalna animacija široko je primjenjiva u različitim područjima od znanosti, inženjerstva i medicine do vojnih primjena ili prostora stvaralačke slobode.

Opće kompetencije

Kolegij “Računalna animacija” osposobljava studente za implementaciju temeljnih koncepata modeliranja i manipulacije objektima i scenom u vremenu i prostoru. Studenti će biti osposobljeni za primjenu proučenih algoritama u različitim aplikacijama.

Ishodi učenja

 1. objasniti metode animiranja objekata
 2. primijeniti znanja matematike, fizike i programiranja na aplikacijama računalne animacije
 3. demonstrirati metode animiranja objekata
 4. razviti i stvarati animacije kombiniranjem raznih tehnika
 5. povezati različitia programskih rješenja pri ostvarivanju applikacija
 6. ocijeniti programskih rješenja u domeni računalne animacije

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja se izvode 7 tjedana 3 školska sata tjedan međuispita 6 tjedana 3 školska sata Završni ispit

Provjere znanja

Međuispit i Završni ispit ili klasični ispit

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 0 %
Sudjelovanje u nastavi 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 40 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %
Napomena / komentar

Dodatni uvjet za polaganje laboratorijskih vježbi je ostvariti 50% bodova iz svakog ciklusa vježbi.

Tjedni plan nastave

 1. Uvod. Područja primjene.
 2. Definiranje objekata i putanja za animaciju. Strukture podataka. Uzorkovanje objekata i pokreta.
 3. Animacija ključnim okvirima
 4. Fizikalno temeljni postupci animacije
 5. Proširena stvarnost
 6. Definiranje projektnih zadataka
 7. Međuispit
 8. Zakrivljenost krivulja i površina
 9. Tehnika prikaza ambijentalnog zasjenjenja
 10. Arhitektura grafičkih procesora CUDA
 11. Implementacija grafičkih programa na CUDA arhitekturi
 12. Programi za sjenčanje geometrije i teselaciju
 13. Prezentacija studenskih projekta.
 14. Prezentacija studenskih projekta.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
Računarska znanost (profil)
Predmeti specijalizacije profila (2. semestar)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

Richard Parent (2001.), Computer Animation: Algorithms and Techniques, Morgan- Kaufmann
Alan Watt and Mark Watt (1992.), Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practice,, Addison-Wesley
Allan H. Watt (2000.), 3D Computer Graphics, Addison-Wesley

Predavanja