Ozvučenje

Opis predmeta

Osnovni pojmovi vezani za širenje zvuka u prostoru. Referentna shema sustava ozvučenja. Osobine izvora audio signala, njihovi spektri te razine i dinamika. Aktivne komponente sustava ozvučenja. Uređaji za frekvencijsku, dinamičku i vremensku obradu audio signala. Uređaji za mješanje, prespajanje i distribuciju. Izlazna audio pojačala. Zvučnici, zvučničke kutije i zvučnički nizovi. Jednadžba sustava ozvučenja uz korištenje parametara stvarnih izvora i emitera zvuka. Proračun potrebnog i ostvarivog pojačanja u sustavu. Određivanje parametara akustičke kakvoće. Topologije sustava ozvučenja. Usporedba pojedinih sustava. Digitalno upravljani sustavi ozvučenja. Projektiranje ozvučenja pomoću računala.

Opće kompetencije

Studenti su osposobljeni za proračun, odabir i konfiguriranje optimalne inačice sustava ozvučenja za pojedine namjene.

Ishodi učenja

 1. definirati osnovne pojmove koji se koriste pri opisu širenja zvuka u prostoru, otvorenom i zatvorenom
 2. razlikovati elemente u lancu sustava ozvučenja prema njihovoj namjeni i tehničkim karakteristikama
 3. razlikovati pojedine tipove zvučničkih kutija te njihove prednosti i nedostatke pri aplikaciji u sustavima ozvučenja
 4. procijeniti interakciju prostora i sustava ozvučenja
 5. analizirati problem ozvučenja pojedinih prostora ovisno o njihovim akustičkim svojstvima i predviđenoj namjeni
 6. dizajnirati sustav ozvučenja koji svojim karakteristikama i topologijom osigurava najbolje moguće uvjete za prijenos zvučne informacije i primjeren je prostoru u koji se ugrađuje
 7. ocijeniti kvalitetu sustava ozvučenja i njihovu primjerenost prostoru na temelju akustičkih mjerenja i računalnih simulacija

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja jednom tjedno u trajanju 90 min

Auditorne vježbe

Rješavaju se problemski zadaci iz područja.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske vježbe se izvode u 4 ciklusa po 90 minuta.

Seminari

Dizajn sustava ozvučenja prikladnog za određeni prostor, u skladu s njegovim akustičkim svojstvima i namjeni.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 15 % 0 % 15 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 55 %

Tjedni plan nastave

 1. Osnovni pojmovi vezani za širenje zvuka u prostoru.
 2. Referentna shema sustava ozvučenja.
 3. Osobine izvora audio signala, njihovi spektri te razine i dinamika.
 4. Aktivne komponente sustava ozvučenja.
 5. Uređaji za frekvencijsku, dinamičku i vremensku obradu audio signala. Uređaji za miješanje, prespajanje i distribuciju. Izlazna audio pojačala.
 6. Zvučnici. Mjerenje T/S parametara zvučnika. Zvučničke kutije, zvučnički nizovi.
 7. Jednadžba sustava ozvučenja uz korištenje parametara stvarnih izvora i emitera zvuka.
 8. Međuispit
 9. Proračun potrebnog i ostvarivog pojačanja u sustavu.
 10. Određivanje parametara akustičke kakvoće.
 11. Topologije sustava ozvučenja.
 12. Usporedba pojedinih sustava.
 13. Digitalno upravljani sustavi ozvučenja.
 14. Projektiranje ozvučenja pomoću računala. Ozvučenja za kongrese i konferencije
 15. Završni ispit

Studijski programi

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Literatura

I. Jelenčić (1991.), Zvučnici, Školska knjiga
D. Davis, C. Davis (1987.), Sound System Engineering, H.W. Sams and Co.
W. Ahnert, C. Steffen (1999.), Sound Reinforcement Engineering, E&FN Spon

Bodovi i izvedba

4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
4 Auditorne vježbe
6 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

90 izvrstan
75 vrlo dobar
60 dobar
50 dovoljan