Obradba informacija

Opis predmeta

Vrste multimedijskih informacija (audio signali, slike, video). Formati i standardi za pohranu informacija. Digitalna obrada signala. Reprezentacija signala. Linearne transformacije. FIR i IIR filtri. Filtriranje 1D signala. Obrada slike i videa. Filtriranje slike. Poboljšanje i obnavljanje slika i videa. Analiza signala, slika i videa. Segmentacija slike. Prikaz informacija. Osnove kompresije informacija. Zaštita integriteta i autentičnosti informacija. Programski alati za obradu i analizu informacija. Primjene.

Opće kompetencije

Student stječe temeljna znanja iz digitalne obrade signala, slika i videa. Student razumije principe predstavljanja i rastava signala i slika u spektralnoj domeni. Student je upoznat s FIR i IIR filtrima, osnovama metoda projektiranja FIR filtara, te osnovama filtarskih slogova i njihovih primjena za sažimanje signala. Student stječe znanja o metodama poboljšanja slika, obnavljanja slika, ekstrakcije značajki i segmentacije slike.

Ishodi učenja

 1. opisati različite tipove multimedijskih informacija
 2. definirati i opisati osnovne koncepte teorije digitalne obrade signala
 3. nabrojati primjere primjena digitalne obrade signala
 4. primijeniti znanje za rješavanje jednostavnih problema obrade signala
 5. definirati i opisati osnovne koncepte teorije digitalne obrade i analize slika i video informacija
 6. nabrojati primjere primjena digitalne obrade slike i videa
 7. primijeniti znanje za rješavanje jednostavnih problema obrade i analize slike

Oblici nastave

Predavanja

12 predavanja i jedne auditorne vježbe

Provjere znanja

Jedan međuispit i završni ispit.

Laboratorijske vježbe

-

Konzultacije

Poslije predavanja

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 25 % 0 % 0 %
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 0 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 50 %
Ispit: Usmeni 50 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u predmet. Vrste multimedijskih informacija (audio, slike, video).
 2. Reprezentacija signala i sustava.
 3. Realizacije sustava. Frekvencijske karakteristike.
 4. Spektar signala. Filtarski slogovi.
 5. Dizajn sustava. Primjeri i zadaci.
 6. Realni spektri. Interpolacija signala. Nelinearni filtri.
 7. Auditorne vježbe.
 8. Međuispit.
 9. Temelji digitalne obrade slike.
 10. Dvodimenzionalni signali i sustavi. Otipkavanje i kvantizacija slike.
 11. Transformacije slike.
 12. Poboljšanje slike.
 13. Obnavljanje slike.
 14. Ekstrakcija značajki slike. Segmentacija slike. Auditorne vježbe.
 15. Završni ispit.

Studijski programi

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Obradba informacija -> Računarstvo (Modul)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

J. H. McClellan, R. W. Schafer, M. A. Yoder (1999.), DSP First: A Multimedia Approach, Prentice Hall
R. C. Gonzalez, R. E. Woods (2007.), Digital Image Processing, Prentice Hall
Z.-N. Li, M. S. Drew (2003.), Fundamentals of Multimedia, Prentice Hall

Bodovi i izvedba

4 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

87 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
56 dovoljan