Laboratorij programskog inženjerstva i informacijskih sustava 1

Opis predmeta

Laboratorijski zadatci grupirani su u 4 područja, a oblikovani su tako da budu komplementarni gradivu obuhvaćenom predavanjima. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja, algoritmi nad grafovima i postupci optimiranja. Napredne baze podataka: multimedijski sadržaji, XML za razmjenu podataka. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja. Objektno usmjereno projektiranje: izgradnja programa koristeći osnovne gradbene blokove za predočavanje objektivno usmjerene paradigme.

Opće kompetencije

Produbljivanje razumijevanja načela i teorijske podloge gradbenih blokova za pohranu i dohvat podataka: algoritmi i strukture podataka ugrađeni u ponovno uporabljive objekte, korištenje tih objekata za postizanje zadane funkcionalnosti. Upoznavanje naprednih svojstava baza podataka i sposobnost rada s heterogenim i prostorno raspodijeljenim sustavima.

Ishodi učenja

 1. odabrati najbolji algoritam za poznati problem
 2. primijeniti stečena znanja o arhitekturi sustava za upravljanje bazama podataka
 3. primijeniti stečena znanja o karakteristikama distribuiranih sustava za upravljanje bazama podataka
 4. dizajnirati objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka
 5. primijeniti načela izgradnje skladišta podataka
 6. primijeniti osnovne gradbene blokove za predočavanje objektivno usmjerene paradigme

Oblici nastave

Predavanja

Na predavanjima se izlažu teorijske postavke i paradigme koje se potkrepljuju primjerima.

Laboratorijske vježbe

Primjena znanja stečenih na predavanjima na nove praktične primjere.

Konzultacije

Po dogovoru.

Programske vježbe

Po dogovoru.

E-učenje

Samostalno.

Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja

Po dogovoru.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 0 % 100 % 0 % 0 %

Tjedni plan nastave

 1. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja.
 2. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja.
 3. Napredni algoritmi i strukture podataka: pohranjivanje i dohvat informacija koristeći napredne strukture lista i stabala te raspršenog adresiranja.
 4. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 5. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 6. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 7. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 8. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 9. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 10. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 11. Napredne baze podataka: objektne, objektno-relacijske, vremenske, prostorne i NoSQL baze podataka.
 12. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja.
 13. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja.
 14. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja.
 15. Raspodijeljeni sustavi: ravnopravna i grupna komunikacija, sinkroni i asinkroni raspodijeljeni algoritmi, prosljeđivanje poruka, raspodijeljeni objekti, raspodijeljeni podatci; aplikacije klijent-poslužitelj, sustavi izravnih veza, sustavi pretplate i objavljivanja.

Studijski programi

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Profil)

Literatura

(.), Lecture notes and recommended literature for the courses. Lecturers FER 2006,
Ralph Kimball, Margy Ross (2013.), The Data Warehouse Toolkit, 3rd edition, Wiley

Bodovi i izvedba

5 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
60 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

85 izvrstan
75 vrlo dobar
65 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet na srodnim sveučilištima