Elektromehanika

Opis predmeta

Predmet obrađuje interakcije između mehaničkih struktura i elektromagnetskih polja sustava u kojima se električni i mehanički podsustavi modeliraju koncentriranim parametrima. Teorija krugova koja je uvedena u predmetu OE proširuje se na poopćene induktivitete i kapacitete, te mehaničke elemente. Uvodi se elektromehanička sveza i razmatra se pretvorba energije. Statički i kvazistatički problemi se proširuju na elektromehaničku dinamiku linearih sustava. Sva načela se uvode kroz analizu niza praktičnih naprava (motori, generatori, sustavi za levitaciju, elektromehanički releji, kapacitivni mikrofoni ...). Na kraju se uvode se i nano- i mikro-elektromehanički sustavi.

Opće kompetencije

Razumijevanje složenosti naparava za elektromehaničku pretvorbu energije i nužnosti poznavanja različitih disciplina fizike i tehnike pri istraživanju, razvoju i projektiranju takvih naprava.

Ishodi učenja

 1. Objasniti složenost naprava za elektromehaničku pretvorbu energije
 2. Primijeniti temeljne principe Newtonove mehanike na jednostavne sustave
 3. Analizirati jednostavne sustave primjenom Lagrangeovih i Hamiltonovih jednadžbi gibanja i
 4. Objasniti temeljne zakone elektromagnetizma
 5. Prikazati sustave pomoću koncentriranih elektromehaničkih parametara i krugova
 6. Objasniti rad različitih složenih aparata za pretvorbu energije (rotacijski strojevi, aktuatori, levitacija)
 7. Opisati mikro i nano elektromehaničke sustave

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja u 2 ciklusa od 7 i 6 tjedana

Provjere znanja

Ispiti

Pokusi na predavanjima

Pokusi

Konzultacije

Konzultacije

Seminari

Seminari

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Domaće zadaće 0 % 10 % 0 % 10 %
Kratke provjere znanja 0 % 5 % 0 % 5 %
Seminar/Projekt 0 % 30 % 0 % 30 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Usmeni 35 %
Ispit: Pismeni 0 % 20 %
Ispit: Usmeni 35 %

Tjedni plan nastave

 1. Uvod: Elektromehanički sustavi
 2. Newtonova mehanika
 3. Lagrangeove jednadžbe gibanja
 4. Hamiltonove jednadžbe gibanja
 5. Temelji elektromagnetizma
 6. Koncentrirani parametri i krugovi
 7. Elektromehanički krugovi
 8. Međuispit
 9. Elektromehanička dinamika
 10. Rotacijski strojevi
 11. Aktuatori
 12. Elektromagnetska levitacija
 13. Mikroelektromehanički sustavi
 14. Nanoelektromehanički sustavi
 15. Završni ispit

Studijski programi

Elektrotehnika i informacijska tehnologija -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Računarstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo (Studij)

Automatika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroenergetika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektroničko i računalno inženjerstvo -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Modul)

Obradba informacija -> Računarstvo (Modul)

Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi -> Računarstvo (Modul)

Računalno inženjerstvo -> Računarstvo (Modul)

Računarska znanost -> Računarstvo (Modul)

Telekomunikacije i informatika -> Računarstvo (Modul)

Za upis predmeta treba položiti predmete

Literatura

H.H. Woodson, J.R. Melcher (1968.), Electromechanical Dynamics, John Wiley & Sons
L.J. Kamm (1996.), Understanding Electro-Mechanical Engineering, IEEE Press
S.E. Lyshevski (2001.), Nano- and Microelectromechanical systems, CRC Press

Bodovi i izvedba

6 ECTS
R0 Engleski jezik
R1 E-učenje
60 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

86 izvrstan
74 vrlo dobar
62 dobar
50 dovoljan