Dijagnostika kvarova u električnim krugovima

Opis predmeta

Od velikog je praktičnog značenja poznavanje metoda za dijagnostiku kvarova u električnim i elektroničkim krugovima. Kvarovi na električnoj i elektroničkoj opremi nastaju zbog izvedbenih nedostataka, oštećenja nastalih u u radu, oštećenja nastalih prilikom montaže i kasnije tokom rada zbog prenapona, pregrijavanja itd. Kako bi se brzo pronašao i u potpunosti razumio i kvalitetno odredio uzrok kvara, neophodno je potrebno električni krug podijeliti u manje i bolje razumljive cjeline. Tada treba isplanirati i primijeniti prikladnu strategiju za određivanje mjesta kvara. U materijalima će ukratko biti obrađeni neki osnovni instrumenti za određivanje mjesta i tipa kvara na električnoj opremi i elektroničkim komponentama i sustavima, te na koji način ih koristiti. Jedna od vještina će biti i upoznavanje sa osnovama zaštite na radu pri ispitivanju električnih i elektroničkih strujnih krugova pod naponom. Obrađuju se primjeri dijagnostike kvarova na električnim instalacijama, u računalnim i komunikacijskim sustavima te u vozilima.

Opće kompetencije

Ishodi učenja

Oblici nastave

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u sheme analognih i digitalnih električnih krugova, vrste dijagrama, elektroničke komponente
 2. Načela zaštite zdravlja i sigurnog rada s električnim i elektroničkim sustavima
 3. Normalni uvjeti rada električnih uređaja, uvjeti kvarova komponenti i krugova
 4. Normalni uvjeti rada električnih uređaja, uvjeti kvarova komponenti i krugova
 5. Korištenje različite ispitne i mjerne opreme
 6. Korištenje različite ispitne i mjerne opreme
 7. Tehnike traženja kvarova i alati za traženje kvarova
 8. Računalni alata za simulaciju rada krugova i stvarna mjerenja
 9. Priprema pismene dokumentacije i uputa za traženje kvarova u zadanim elektroničkim sustavima.
 10. Praktični primjeri - kvarovi u električnim instalacijama
 11. Praktični primjeri - kvarovi u električnim instalacijama
 12. Praktični primjeri - kvarovi u računalnim i komunikacijskim sustavima
 13. Praktični primjeri - kvarovi u računalnim i komunikacijskim sustavima
 14. Praktični primjeri - kvarovi u računalnim i komunikacijskim sustavima
 15. Praktični primjeri - sustavi dijagnostike u vozilima

Studijski programi

Sveučilišni preddiplomski
Automatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Bežične komunikacijske tehnologije (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroenergetika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektroničko i računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektronika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Elektrotehnika i informacijska tehnologija (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Obradba informacija (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računalno inženjerstvo (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarska znanost (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)
Računarstvo (studij)
Vještine - 3. semestra (3. semestar)
Telekomunikacije i informatika (modul)
Vještine - 5. semestra (5. semestar)

Literatura

Brian Scaddan (2008.), Wiring Systems and Fault Finding for Installation Electricians, Newnes
Ian Sinclair, John Dunton (2007.), Electronic and electrical servicing, Newnes
Tom Denton (2006.), Advanced Automotive Fault Diagnosis, Elsevier
Earl D. Gates (2007.), Introduction to electronics, Delmar

Izvedba

ID 70072
  Zimski semestar
2 ECTS
R2 Engleski jezik
R3 E-učenje
30 Predavanja
30 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

50 dovoljan