Digitalna audiotehnika

Opis predmeta

Kvantizacija audio-signala. Dither. Aliasing. Teorijska i stvarna dinamika. A/D i D/A pretvarači u audio području. Naduzorkovanje. Oblikovanje šuma. Digitalni filtri. Kanalni kodovi. Redukcija i kompresija toka podataka. Višekanalni sustavi za prijenos i zapis signala uz smanjenje toka podataka, prijenos bez gubitaka. Pogreške i zaštita. Rotacijski i longitudinalni zapis na magnetske materijale. Zapis na optički i magneto-optički nosač. CD, MOD, DVD, FLASH. Računalo kao sustav za zapis i generiranje, obradu i mjerenje zvučnog signala. Profesionalni kodovi za povezivanje uređaja.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava za razumijevanje bitnih dijelova obrade, zapisa, prijenosa i reprodukcije audio-signala na digitalnoj razini. Znanje osnovnih, kanalnih i zaštitnih kodova. A/D i D/A konverteri, sklopovi za uzorkovanje i zadržavanje. Digitalni filtri. Redukcija toka podartaka, transformacijsko, perceptualno i kodiranje bez gubitaka.Zapis digitaliziranog signala na optičke, magnetske, flash itd. medije. Studenti će biti sposobni na temelju stečenog znanja samostalno konfigurirati digitalne sklopove uređaje i sustave na području digitalne obrade zvuka.

Ishodi učenja

 1. primijeniti optimalnu konverziju analognog u digitalni signal u odnosu na dinamiku traženu kvalitetu
 2. analizirati dobitke u dinamici u odnosu na stupnjeve naduzorkovanja
 3. primijeniti optimalno kodiranje u svrhu redukcije toka podataka
 4. analizirati postojeće sustave za dekodiranje u odnosu na traženu kvalitetu
 5. procijeniti ukupnu postizivu kvalitetu prijenosnog sustava
 6. primijeniti optimalnu aplikaciju u odnosu na cost-benefit zahtjev
 7. dizajnirati odgovarajući sustav za prijenos i obradu digitalnog signala
 8. ocijeniti optimalan sustav za zapis i arhiviranje digitalnog signala

Oblici nastave

Predavanja

Koncentrirana predavanja, uz sve mogućnosti predočenja. Praktični zvučni i ostali primjeri. Komunikacija sa studentima za vrijeme i poslije nastave.

Provjere znanja

Međuispit nakon polovice nastavnog gradiva. Završni ispit pismeni i usmeni.

Laboratorijske vježbe

Hardverske i softverske vježbe prate nastavni program.

Konzultacije

Nastavnik stoji na raspolaganju studentima u uredovno vrijeme za usmene konsultacije, a e-mailom u svako doba.

Seminari

Student treba obraditi odabranu temu s područja predmeta. Tema je najčešće uvod u interesno područje studenta.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Napomena / komentar Udio u ocjeni
Laboratorijske vježbe 0 % 20 % 0 % 20 %
Međuispit: Pismeni 0 % 20 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 20 % 40 %
Završni ispit: Usmeni 20 %
Ispit: Pismeni 20 % 60 %
Ispit: Usmeni 20 %

Tjedni plan nastave

 1. Teorem uzorkovanja. Kvantizacija audio-signala. Dither. Aliasing
 2. Snimanje digitalnog signala. PCM. A/D pretvarači u audio području
 3. Reprodukcija digitalnog signala. D/A pretvarači u audio području. Jitter.
 4. Sigma-delta pretvorba i oblikovanje šuma
 5. Mediji za pohranu digitalnih zapisa. Optički. Magnetski. Solid-state
 6. Kodiranje za nisku brzinu protoka podataka. Teorija
 7. Kodiranje za nisku brzinu protoka podataka. Izvedba codeca
 8. Međuispit
 9. Obrada signala u digitalnoj domeni. Diskretni signali. Digitalni filtri
 10. Kodiranje govora za prijenos
 11. Spajanje digitalnih uređaja. SPDIF. AES. HDMI, MIDI
 12. Telekomunikacije i internet audio
 13. Digitalni radio i televizija
 14. Računalo kao sustav za zapis i generiranje, obradu i mjerenje zvučnog signala.
 15. Završni ispit

Studijski programi

Elektronika -> Elektrotehnika i informacijska tehnologija (Profil)

Radiokomunikacijske tehnologije -> Informacijska i komunikacijska tehnologija (Profil)

Literatura

J. Watkinson (2001.), The Art of Digital Audio, Focal Press, Oxford,
K. Pohlman (2011.), Principels of Digital Audio, Mc Graw-Hill, Indianopolis
Udo Zoelzer (2008.), Digital Audio Signal Processing, John Wiley&Sons, New York
D. Thomsen, B. Ivančević (1986.), Digitalna audiotehnika, Tehnička knjiga Zagreb
J. Blauer (2005.), Communication Acoustics, Springer Verlag, Heidelberg

Bodovi i izvedba

4 ECTS
R2 Engleski jezik
R1 E-učenje
30 Predavanja
0 Auditorne vježbe
0 Laboratorijske vježbe

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan