Ljerka Nuić

Tajnik/ca, Zavod za radiokomunikacije