Julijini i Mandelbrotovi skupovi


Applet prikazuje Julijine i Mandelbrotove skupove za proizvoljan proces.

Kratke upute:

Polja:
f(z): definira se funkcija za koju se trazi Julijin odnosno Mandelbrotov skup. Kompleksna varijabla se oznacava sa z, a parametar sa c. Moguce je koristiti sljedece funkcije: real - vraca realni dio argumenta,img - vraca imaginarni dio argumenta, ang - vraca kut argumenta, mod - vraca radijus argumenta i cmp - vraca kompleksno konjugirani broj argumenta
Broj koraka: u koliko koraka se provjerava da li neki z divergira
Prag: radijus praga
Re(c): realni dio parametra c za Julijin skup
Img(c): imaginarni dio parametra c za Julijin skup
Re(Z)(min),Re(Z)(max): raspon vrijednosti realnog dijela grafa (x-osi) za Julijin skup
Img(Z)(min),Img(Z)(max): raspon vrijednosti imaginarnog dijela grafa (y-osi) za Julijin skup
Re(c)(min),Re(c)(max): raspon vrijednosti realnog dijela grafa (x-osi) za Mandelbrotov skup
Img(c)(min),Img(c)(max): raspon vrijednosti imaginarnog dijela grafa (y-osi) za Mandelbrotov skup
Gumbi:
Prikaz Mandelbrot: pokrece crtanje Mandelbrotovog grafa za odabrane parametre
Prikaz Julia: pokrece crtanje Julijinog grafa za odabrane parametre
Zoom: omogucuje zoom-iranje grafova. Zoomiranje se obavlja oznacavanjem podrucja na grafu koje se zeli uvecati. Oznacavanje se izvodi pritiskom lijevog gumba misa na pocetnu tocku i povlacenjem misa (uz pritisnut lijevi gumb) do zavrsne tocke. Povratak u pocetno stanje grafa postize se gumbom Prikaz
Napomene
Parametar c za Julijin skup moguce je unijeti rucno ili odabrati na Mandelbrotovom grafu.
Boje na grafovima oznacavaju brzinu promjene radijusa iteracija.
Osvjezavanje grafova se ne obavlja automatski na svaku promjenu, nego je to potrebno uciniti rucno.